kavels Stille Plas
kompas

Plan Aan de Stille Plas zal met bewoners zoals u een bijzondere woonplek worden. De vrijheid is ongekend! Er is geen sprake van een vastomlijnd bouwplan dat richting geeft aan een specifiek woningontwerp. Het vigerende bestemmingsplan en de beeldkwaliteitsplannen bieden alle ruimte voor creativiteit. Ruimte die u samen met uw architect kunt benutten.

KAVELS

Kavel 1 Stille PlasKAVEL 1

Oppervlakte ca. 3.750 m²
VON-prijs € 650.000,-

Meer informatie
kavel Stille Plas

KAVEL 2

Oppervlakte ca. 2.650 m²
VON-prijs € 650.000,-

Meer informatie
kavel Stille Plas

KAVEL 3

Oppervlakte ca. 6.800 m²
VON-prijs € 800.000,-

Meer informatie
kavel Stille Plas

KAVEL 4

Oppervlakte ca. 3.450 m²
VON-prijs € 700.000,-

Meer informatie
kavel Stille Plas

KAVEL 5

Oppervlakte ca. 3.650 m²
VON-prijs € 750.000,-

Meer informatie
MOGELIJKHEDEN

De bebouwingsmogelijkheden zijn uitgebreid en in hoofdlijnen komt het hier op neer:

Wonen

 • maximaal 1 vrijstaande woning per bouwvlak *;
 • hoofdgebouw alleen binnen bouwvlak;
 • maximale inhoud 600 m³ **(excl. vergunningsvrije bouwwerken en algemene afwijkingregels van 10%);
 • maximale goothoogte: 4,5 meter;
 • maximale nokhoogte: 10 meter;
 • één laag met zadel- of mansardekap met een minimale hellings- hoek van 40°;
 • afstand tot zijdelingse perceelgrens ten minste 2 meter;
 • aan-huis-verbonden beroepen dan wel kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten aan huis voorwaardelijk toegestaan;
 • ondergronds bouwen voorwaardelijk toegestaan;
 • zwembad en tennisbaan voorwaardelijk toegestaan;
 • architectuur en kleur-/materiaalgebruik volgens beeld-/kwaliteitsplannen;

Bijgebouwen

 • geen maximum aantal;
 • maximale (gezamenlijk) oppervlakte 50 m² (voorwaardelijk te vergroten naar maximaal 80 m²);
 • maximale goothoogte: 3 meter;
 • maximale nokhoogte: 5 meter;

* op de plankaart c.q. verbeelding van het bestemmingsplan zijn de bouwvlakken per kavel weergegeven (zie downloads)
** hierboven genoemde maximale inhoudsmaat is inclusief aan- en uitbouwen en overkappingen.

ALGEMEEN

In de regels van het bestemmingsplan (zie downloads) zijn de algemene afwijkings- en wijzigingsregels opgenomen onder respectievelijk artikel 10 en 11.

Van toepassing zijnde beeldkwaliteitsplannen (BKP)

De gemeente Stichtse Vecht heeft een “Beeldkwaliteitsplan Herenweg-Gageldijk en omgeving” opgesteld. De gemeente wil met dit BKP sturing geven aan de gewenste ruimtelijke kwaliteitsslag in het gebied. Dit BKP doet uitspraken over de verschijningvorm van nieuwe ontwikkelingen. Met dit beeldkwaliteitplan kan de gemeente dan ook sturen om de beoogde kwaliteit ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Per deelgebied worden richtlijnen gegeven waar nieuwe ontwikkelingen aan getoetst worden. Op pagina 34 en 35 van dit BKP worden de eisen voor het deelgebied Maarsseveensevaart uiteengezet. Het plan Aan de Stille Plas is gelegen binnen het laatstgenoemde gebied.

In aanvulling op dit beleidskader is voor het plan Aan de Stille Plas een afzonderlijk BKP opgesteld waarin uitgangspunten zijn geformuleerd ter waarborging van de landschappelijke karakteristiek. Dit BKP - Beeldkwaliteitsaspecten herontwikkeling Maarsseveensevaart 90 (februari 2013, versie 2) vormt daarmee het kaderstellend beleid voor het plan Aan de Stille Plas.

Beide BKP’s zijn te bekijken via downloads.

NOOT: bovenstaande opsomming is een beknopte samenvatting c.q. weergave op hoofdlijnen van het vigerende bestemmingsplan ter plaatse. Dit overzicht is niet volledig. Voor een volledig overzicht van de regels, voorschriften en dergelijke verwijzen wij u naar de originele documenten, zoals opgenomen onder de button downloads. Aan deze beknopte samenvatting c.q. weergave op hoofdlijnen kunnen geen rechten worden ontleend!